ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

Ứng dụng tâm lý học và phương pháp sư phạm hiện đại vào lĩnh vực phát triển con người, đặc biệt là phát triển kỹ năng mềm thực sự cho người lao động.

Việc đào tạo kỹ năng mềm ngày nay khá phổ biến. Tuy nhiên, để hình thành được kỹ năng thực sự, người đi huấn luyện phải có nền tảng khoa học về tâm lý học và có công cụ hiệu quả là phương pháp sư phạm để hình thành kỹ năng thật sự chứ không phải là “kiến thức về kỹ năng”.

Xem thêm: ĐÀO TẠO KỸ NĂNG