TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tổ chức sự kiện là một lĩnh vực mà ở đó các công ty chuyên trách có trách nhiệm làm cho các sự kiện diễn ra một cách hoàn hảo nhằm giúp các doanh nghiệp, cá nhân một mặt quảng bá thương hiệu và sản phẩm, mặt khác lại tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cá nhân gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan truyền thông, cơ quan công quyền…tăng cường quan hệ có lợi cho các doanh nghiệp.

Xem thêm: TỔ CHỨC SỰ KIỆN